festiwal

Pióro Poetów 2018
konkurs na tekst piosenki

Festiwal Polskiej Piosenki  im. Janusza Kondratowicza obejmuje  konkurs wokalny oraz konkurs o Pióro Poetów. Konkursy te stanowią całość projektu.
W tym roku pojawia się światło dla twórczości literackiej. Pióro Poetów 2018 zaprasza wszystkich twórców chcących zmierzyć się z tekstem do melodii, którą skomponował Mieczysław Jurecki, gość honorowy i przewodniczący Jury Festiwalu Polskiej Piosenki  im. Janusza Kondratowicza.

ORGANIZATOR:
Miasto Luboń
Ośrodek Kultury w Luboniu
LOSIR Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Pozytywny Luboń
Biblioteka Miejska w Luboniu

CELE KONKURSU:
– odkrycie godnych następców najwybitniejszych twórców tekstu polskiej piosenki
– umożliwienie konfrontacji między najlepszymi autorami
– wymiana doświadczeń pod okiem profesjonalistów

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

1) Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie od 26 marca do 20 maja 2018 roku  tekstu w języku polskim (w formacie pdf) do  propozycji muzycznej wskazanej przez Organizatora. MP3 z muzycznymi propozycjami, do których prosimy dopisać konkursowe propozycje, zostaną umieszczone na www.festiwal.lubon.pl
1) Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
2) Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy teksty konkursowe. Tematyka tekstów pozostaje dowolna.
3) Tekst/teksty należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego zawierającego  dane autora (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail, krótką notkę biograficzną).
4) Nadesłane teksty nie mogą być wcześniej publikowane, wykonywane ani nagradzane w innych konkursach.
5) Zgłoszenia będą przyjmowane na podstawie przesłanego drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, który zamieszczony jest na stronie www.festiwal.lubon.pl.
6) Formularz zgłoszenia uczestnika będzie aktywny od 26 marca do 20 maja 2018 roku.

PRZEBIEG KONKURSU:

1) 22 maja 2018 roku zbierze się Rada Literacka. Przewodniczącym  będzie Marian Pysznik – aktor , reżyser, Agnieszka Begier – dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu, Anna Pruchniewicz – dyrektor  LOSIR Sp. z o.o. – współorganizator Festiwalu, Emilia Bryś – Stowarzyszenie POZYTYWNY LUBOŃ. To oni wyłonią z nadesłanych zgłoszeń Laureata „Pióra Poetów 2018”.

2) Laureat zostanie zaproszony na Koncert Galowy, podczas którego zostanie wykonana nagrodzona piosenka. Podczas Koncertu Laureatów, otrzyma on pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł. Piosenka zostanie zarejestrowana i wydana na płycie festiwalowej. Dla Laureata posiadającego dorobek twórczy w Bibliotece Miejskiej w Luboniu zostanie zorganizowane spotkanie autorskie.

3) Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biblioteka Miejska w Luboniu ul. Żabikowska 42, 62-030 Luboń, biblioteka@biblub.com.

Postanowienia końcowe
1) Teksty piosenek, które zostaną nadesłane na Konkurs „Pióro Poetów 2018”, stają się własnością Festiwalu i mogą zostać wykorzystane – za zgodą autora –  przez Festiwal po rejestracji w ZAiKS-ie (rejestrację ZAiKS bierze na siebie Festiwal).
2) Autorzy prac zgłoszonych do konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie tekstów w działaniach promocyjnych oraz we wszelkich wydawnictwach Organizatora bez ograniczeń czasowych, z uwzględnieniem przepisów prawa autorskiego.
3) Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.
4) Autor tekstu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby tekst do piosenki naruszał prawo (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.
5) Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu przez Organizatora.
6) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7) Rada Literacka ma prawo nie przyznać nagród oraz wyróżnień, m.in. w przypadku jeżeli poziom artystyczny i literacki nadesłanych tekstów nie będzie wystarczający aby powstały z nich teksty piosenek.

ZAPRASZAMY
Dyrektor artystyczny festiwalu
Michał Kosiński


Formularz zgłoszenia Pióro Poetów